عكس
به سلامتی پسر خاله کلاه قرمزی.... 
که وقتی رفت نانوایی و نانوا بهش گفت : هرکس اومد پشت سرت وایساد بگو نون نمیرسه دیگه !
هرکس اومد ؛ بهش گفت : بیا جلوی من وایسا ! 
پشت سرم نون نمیرسه !
  • Hossein یکشنبه 06 اسفند 1391
  • نظرات