دختره یه روز که تو خونشون تنها بوده میره حموم!


به هوای اینکه کسی خونه نیست


 همونجوری لخت میاد بیرون که حوله برداره!


یه دفعه میبینه داداشش توخونست.


بدو بدو میره تو اتاق درو میبنده.حیوونی خیلی خجالت میکشه!


دولا میشه از سوراخکلید


 نگاه کنه ببینه داداشش داره چیکار میکنه!


میبینه داداشش داره میدوئه بیاد سمت


 در.دختره هم میترسه سریع درو قفل میکنه!


بر میگرده میبینه دوست داداشش تواتاق نشسته...

  • Hossein یکشنبه 06 اسفند 1391
  • نظرات